รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต [ทล.บ.]
แผนก/สาขา
วิศวกรรมโยธา
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
anekpong_l@hotmail.com