รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต [นศ.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์