รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
พวงผกา แก้วกรม
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา ชีววิทยา
ที่อยู่ที่ทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
kpuangpaka@hotmail.com