รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุภาพร ชูสาย
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต []
แผนก/สาขา
อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
edu_psychology@hotmail.com