รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ปาณิสรา คงปัญญา
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต [บช.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์