รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ศศิธร แท่นทอง
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
ที่อยู่ที่ทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
sasithornthantong@gmail.com