รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
ผกามาศ ปะระทัง
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
แพทย์แผนไทย
ที่อยู่ที่ทำงาน
หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
phakamas.p@pcru.ac.th