รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
เทคโนโลยีผลิตพืช
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
chattrakul41@gmail.com