รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
อาทิตยา ขาวพราย
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์