รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
อภิไท สอนทอง
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชา ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
Dr.Apithai @hotmail.com