รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์
ชื่อ - สกุล
อาดุลย์ จงรักษ์
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
adulaya@gmail.aom