รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
ณัฐพล ปักการะนัง
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวน
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อีเมลล์
nuttapol.pak@pcru.ac.th