รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์
ชื่อ - สกุล
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [วศ.บ. 4 ปี]
แผนก/สาขา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
เพศ
ชาย
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์