รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
อภิชาติ สุวรรณชื่น
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ.]
แผนก/สาขา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ที่ทำงาน
อีเมลล์
test_2153@pcru.ac.th