รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
รัตนากร แสนทำพล
คณะ/สำนัก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต [วท.บ.]
แผนก/สาขา
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
ที่อยู่ที่ทำงาน
อีเมลล์
moo-rattana88@hotmail.com