รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
เอกชัย แสงโสดา
คณะ/สำนัก
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต [นศ.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
arika_7007@hotmail.com