รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์
ชื่อ - สกุล
สุกาญดา ทองคำ
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ที่ทำงาน
สาขาวิชา ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
sj.lawer@gmail.com