รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
คำนำหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
สรวงพร กุศลส่ง
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต [ค.บ. 5 ปี]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
เพศ
หญิง
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์