รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User Image
Scopus Author Id
ORCID
คำนำหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
กานต์ อัมพานนท์
คณะ/สำนัก
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต []
แผนก/สาขา
อาจารย์ประจำหมวดมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่อยู่ที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์
arjarn_kant@hotmail.com