รายละเอียดข้อมูลนักวิจัย
User No Image
คำนำหน้า
อาจารย์ ดร.
ชื่อ - สกุล
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
คณะ/สำนัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.]
แผนก/สาขา
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อีเมลล์