[การตีพิมพ์เผยแพร่] วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์คะแนน#
1ปี พ.ศ. 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
  [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561]
0.60