[การตีพิมพ์เผยแพร่] วิทยา หนูช่างสิงห์

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์คะแนน#
1ปี พ.ศ. 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
0.20
2ปี พ.ศ. 2560 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2560]
0.20
3ปี พ.ศ. 2559 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
0.20
4ปี พ.ศ. 2558 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
0.20
5ปี พ.ศ. 2557 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557 30 – 31 ตุลาคม 2557]
0.20
6ปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาเครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : สถาบันไทย-เยอรมัน]
1.00