[การตีพิมพ์เผยแพร่] ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์คะแนน#
1ปี พ.ศ. 2561 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804 19 เมษายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2566]
0.40
2ปี พ.ศ. 2561 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2561) 23-30]
รอตรวจสอบ
3ปี พ.ศ. 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ]
0.20
4ปี พ.ศ. 2559 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2559 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559]
0.20
5ปี พ.ศ. 2558 อนุสิทธิบัตร ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799]
0.40
6ปี พ.ศ. 2558 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1906-5337)]
0.80
7ปี พ.ศ. 2558 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
0.20
8ปี พ.ศ. 2557 การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557]
0.20
9ปี พ.ศ. 2557 Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : Vol.3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference2014 Sep 27-28 Hong Kong 2014]
0.40
10ปี พ.ศ. 2557 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250]
0.40