[งานวิจัย] ชลธิชา ระลึก

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2563ปัญหาและอุปสรรคในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2หัวหน้าโครงการ2562การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3หัวหน้าโครงการ2560แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4หัวหน้าโครงการ2558การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5หัวหน้าโครงการ2555การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มวิชาสาธารณสุขขั้นนำ
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6หัวหน้าโครงการ2554การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาสาธารณสุขขั้นนำ
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
7หัวหน้าโครงการ2553การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชา อาชีวอนามัย
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8ผู้ร่วมวิจัย2562กรอบความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
    [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : สุทิน เจียมประโคน   คณะครุศาสตร์]
10