[งานวิจัย] วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562ผลการใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง ปละการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษโดยผ่านการบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2หัวหน้าโครงการ2561ผลการใช้การเล่านิทานในการพัฒนาความสามารถในการออกเสียง ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาอังกฤษ
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3หัวหน้าโครงการ2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมครูภาษาอังกฤษต้นแบบสู่ชมชน
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4หัวหน้าโครงการ2559การคิดเชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100