[งานวิจัย] ณัฐยา สุโนพันธ์

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2560การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100