[งานวิจัย] หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2หัวหน้าโครงการ2560การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
    [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3ผู้ร่วมวิจัย2562การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : เอราวัณ ชาญพหล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
10
4ผู้ร่วมวิจัย2561การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : สุวิมล เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
40
5ผู้ร่วมวิจัย2560การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [แผนงานวิจัย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
5
6ผู้ร่วมวิจัย2560การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
25
7ผู้ร่วมวิจัย2560การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : บุษบากร คงเรือง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
20
8ผู้ร่วมวิจัย2559การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : สุวิมล เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
40
9ผู้ร่วมวิจัย2558การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษา เพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
10
10ผู้ร่วมวิจัย2558การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกลบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลดงมูลเหล็ก
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : สุวิมล เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
20