[งานวิจัย] กัลญา กระฐินทอง

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2560แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : วิจัยสถาบัน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100