[งานวิจัย] ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
70
2หัวหน้าโครงการ2561ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
60
3หัวหน้าโครงการ2561การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดก้อนมะขามแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชนดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4หัวหน้าโครงการ2560การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
50
5หัวหน้าโครงการ2559การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6หัวหน้าโครงการ2558การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
60
7หัวหน้าโครงการ2556การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8หัวหน้าโครงการ2554ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
9หัวหน้าโครงการ2553การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
10หัวหน้าโครงการ2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าห้องเรียนสายของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 2
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100