[งานวิจัย] สุวิมล เทียกทุม

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยขัดผิวจากรกมะขามพันธุ์ศรีชมภู
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2หัวหน้าโครงการ2561การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
60
3หัวหน้าโครงการ2560การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : นฤมล วันน้อย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
100
4หัวหน้าโครงการ2559การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
60
5หัวหน้าโครงการ2559การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
60
6หัวหน้าโครงการ2558การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกลบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ ตำบลดงมูลเหล็ก
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
80
7หัวหน้าโครงการ2556สาเหตุที่ทำให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หมู่เรียน5511021317 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8หัวหน้าโครงการ2554การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
9ผู้ร่วมวิจัย2562การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
15
10ผู้ร่วมวิจัย2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [แผนงานวิจัย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
20