[งานวิจัย] ศันสนีย์ อุตมอ่าง

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย2554การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สกอ.] [แผนงานวิจัย]
100
2ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย2551การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์
    [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.] [แผนงานวิจัย]
70
3หัวหน้าโครงการ2557การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร
    [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
100
4หัวหน้าโครงการ2556การผลิตครีมซุปผงจากข้าวกล้องงอกและไข่น้ำ
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5หัวหน้าโครงการ2555การผลิตซอสหลนเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6หัวหน้าโครงการ2555การพัฒนาตำรับอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
    [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
100
7หัวหน้าโครงการ2554การพัฒนาการผลิตซอสผัดกระเพราเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8หัวหน้าโครงการ2554การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : บุญรัตน์ พิมพาภรณ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
100
9หัวหน้าโครงการ2553การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
10หัวหน้าโครงการ2552การบูรณาการงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100