[งานวิจัย] วิทยา หนูช่างสิงห์

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน
    [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
70
2หัวหน้าโครงการ2561ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
60
3หัวหน้าโครงการ2559การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยวิธีการศึกษาการการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
60
4หัวหน้าโครงการ2559การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวานของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5หัวหน้าโครงการ2558การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
80
6หัวหน้าโครงการ2557โครงการพัฒนาเครื่องกรอก - ปอกข้าวหลาม
    [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
50
7หัวหน้าโครงการ2553ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8ผู้ร่วมวิจัย2559การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [แผนงานวิจัย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
20
9ผู้ร่วมวิจัย2558การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
30
10ผู้ร่วมวิจัย2557การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
    [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
    [หัวหน้าโครงการฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
10