[งานวิจัย] จตุพร จันทร์เพชร

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1หัวหน้าโครงการ2562การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : ทุนภายในคณะ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
2หัวหน้าโครงการ2561ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : นภาลัย บุญทิม   คณะวิทยาการจัดการ]
100
3หัวหน้าโครงการ2558คลัสเตอร์ เครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออก ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
4หัวหน้าโครงการ2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
5หัวหน้าโครงการ2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
6หัวหน้าโครงการ2553การศึกษารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนวิชาการจัดการคุณภาพชีวิต
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
7ผู้ร่วมวิจัย2561การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [แผนงานวิจัย]
    [หัวหน้าโครงการฯ : นภาลัย บุญทิม   คณะวิทยาการจัดการ]
10