[การศึกษา] ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3ปริญญาเอก--มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี