[การศึกษา] สุวิมล เทียกทุม

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)