[การศึกษา] วิทยา หนูช่างสิงห์

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยนเรศวรวศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ