[การศึกษา] จตุพร จันทร์เพชร

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยรามคำแหงเศรษฐศาสตรบัณฑิต(การเงินการธนาคาร)
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)