[การศึกษา] ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ