[การศึกษา] นรัตว์ รัตนวัย

#ปีที่จบสถานศึกษาวุฒิการศึกษา
1ปริญญาตรี--มหาวิทยาลัยนเรศวรวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2ปริญญาโท--มหาวิทยาลัยนเรศวรวศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)