รายละเอียดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

#หน่วยงาน/คณะค่าน้ำหนักจำนวน/บทความค่าน้ำหนักรวมงบประมาณรวม/บาท
1ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์
    [สาขาการตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.2010.200
2ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์
    [สาขาการตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.4010.400