รายละเอียดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

#หน่วยงาน/คณะค่าน้ำหนักจำนวน/บทความค่าน้ำหนักรวมงบประมาณรวม/บาท
1ปี พ.ศ. : 2565คณะวิทยาการจัดการ
    [สาขาการตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.6010.600
2ปี พ.ศ. : 2565คณะวิทยาการจัดการ
    [สาขาการตีพิมพ์ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.8010.800