ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565
0.05
เต็ม 5 คะแนน
ข้อมูลจำนวนงานวิจัย (ค่าน้ำหนัก)

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ (ค่าน้ำหนัก)ผลรวม
#ปี พ.ศ.หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่00.200.400.600.801.00เรื่องค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักรวม
1ปี พ.ศ. : 2565คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00000000.000.00
2ปี พ.ศ. : 2565คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00000000.000.00
3ปี พ.ศ. : 2565คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00000000.000.00
4ปี พ.ศ. : 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00000000.000.00
5ปี พ.ศ. : 2565คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00010010.600.60
6ปี พ.ศ. : 2565คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00000000.000.00
7ปี พ.ศ. : 2565คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาสาสตร์สุขภาพ00000000.000.00

ผลการคำนวณ

หน่วยงาน/คณะจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนร้อยละการคำนวณครั้งที่ 1การคำนวณครั้งที่ 2ผลการคำนวณ(เต็ม 5)ผลการคำนวณเฉลี่ย(เต็ม 5)
คณะครุศาสตร์42.0020(0.00*100)/42.00(0.00*5)/200.000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม63.0030(0.00*100)/63.00(0.00*5)/300.000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5.0020(0.00*100)/5.00(0.00*5)/200.000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์76.0020(0.00*100)/76.00(0.00*5)/200.000.00
คณะวิทยาการจัดการ60.0020(0.60*100)/60.00(1.00*5)/200.250.25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี54.5030(0.00*100)/54.50(0.00*5)/300.000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9.0030(0.00*100)/9.00(0.00*5)/300.000.00