ปีการศึกษา พ.ศ.

2561

เลือกปีฯ พ.ศ.

จำนวนผลงานฯ

0

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2561   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0045.0020.00
2ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0081.5020.00
3ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0057.5020.00
4ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0061.5030.00
5ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.005.0020.00
6ปีการศึกษา พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0055.5030.00