ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.23
เต็ม 5 คะแนน
ข้อมูลจำนวนงานวิจัย (ค่าน้ำหนัก)

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนัก)รวม
#ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่00.200.400.600.801.00เรื่องค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักรวม
1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์163000102.402.40
2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0172011216.006.00
3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00000000.006.00
4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์064020124.404.40
5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์080110103.003.00
6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2157013289.609.60

ผลการคำนวณ

หน่วยงาน/คณะจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนร้อยละการคำนวณครั้งที่ 1การคำนวณครั้งที่ 2ผลการคำนวณ(เต็ม 5)ผลการคำนวณเฉลี่ย(เต็ม 5)
คณะครุศาสตร์44.0020(2.40*100)/44.00(5.45*5)/201.361.02
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม54.0030(6.00*100)/54.00(11.11*5)/301.850.74
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5.0020(0.00*100)/5.00(0.00*5)/200.000.74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์79.0020(4.40*100)/79.00(5.57*5)/201.391.20
คณะวิทยาการจัดการ58.0020(3.00*100)/58.00(5.17*5)/201.291.12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี61.0030(9.60*100)/61.00(15.74*5)/302.622.08