ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
0
เต็ม 5 คะแนน
ข้อมูลจำนวนงานวิจัย (ค่าน้ำหนัก)

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนัก)รวม
#ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่00.200.400.600.801.00เรื่องค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักรวม
ไม่พบผลลัพธ์

ผลการคำนวณ

หน่วยงาน/คณะจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนร้อยละการคำนวณครั้งที่ 1การคำนวณครั้งที่ 2ผลการคำนวณ(เต็ม 5)ผลการคำนวณเฉลี่ย(เต็ม 5)
ไม่พบผลลัพธ์