ค่าน้ำหนักเฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.53
เต็ม 5 คะแนน
ข้อมูลจำนวนงานวิจัย (ค่าน้ำหนัก)

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวนงานวิจัย(ค่าน้ำหนัก)รวม
#ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่00.200.400.600.801.00เรื่องค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักรวม
1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01100020.600.60
2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0121011154.604.60
3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00000000.004.60
4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01100020.600.60
5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์06011082.602.60
6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี06000061.201.20

ผลการคำนวณ

หน่วยงาน/คณะจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนร้อยละการคำนวณครั้งที่ 1การคำนวณครั้งที่ 2ผลการคำนวณ(เต็ม 5)ผลการคำนวณเฉลี่ย(เต็ม 5)
คณะครุศาสตร์45.0020(0.60*100)/45.00(1.33*5)/200.330.33
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม55.5030(4.60*100)/55.50(8.29*5)/301.380.69
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5.0020(0.00*100)/5.00(0.00*5)/200.000.69
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์81.5020(0.60*100)/81.50(0.74*5)/200.190.19
คณะวิทยาการจัดการ57.5020(2.60*100)/57.50(4.52*5)/201.131.13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี61.5030(1.20*100)/61.50(1.95*5)/300.330.33