ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

เลือกปีฯ พ.ศ.

จำนวนผลงานฯ

31

งบประมาณรวม

26,832.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.5

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์20.600.330.330.0045.0020.00
2ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์20.600.180.190.0081.5020.00
3ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์82.601.131.130.0057.5020.00
4ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี61.200.330.330.0061.5030.00
5ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.510.005.0020.00
6ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี133.401.020.5126,832.0055.5030.00