จำนวนผลงานฯ

1

งบประมาณรวม

0.00

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย

0.05

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564   จำแนกตามหน่วยงาน/คณะ

สรุปผลข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
#หน่วยงาน/คณะสาขาการตีพิมพ์จำนวนบทความคะแนนรวมค่าน้ำหนักค่าน้ำหนัก (เฉลี่ย)งบประมาณจำนวน อ.สัดส่วน %
1ปี พ.ศ. : 2565 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0042.0020.00
2ปี พ.ศ. : 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.0076.0020.00
3ปี พ.ศ. : 2565 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10.600.250.250.0060.0020.00
4ปี พ.ศ. : 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0054.5030.00
5ปี พ.ศ. : 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาสาสตร์สุขภาพ00.000.000.000.009.0030.00
6ปี พ.ศ. : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00.000.000.000.005.0020.00
7ปี พ.ศ. : 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00.000.000.000.0063.0030.00