การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12563Ontological and Sensor-based Supporting System on Damage Prevention for Tamarind Farming: a case study of Phetchabun Tamarind Farms
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 กันยายน 2563
22563ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.601 มกราคม 2563
32563คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มกราคม 2563
42562การจัดการการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจักรยาน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิชยพิมพ์ คำเพียร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2016 พฤศจิกายน 2562
52562Association between the Frequency of Smoker’s Cigarette Consumption in the Home and Urine Cotinine Concentrate among Pregnancy Women in Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ไพฑูรย์ สอนทน
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.007 พฤศจิกายน 2562
62562การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ศานต์ พานิชสิติ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2024 ตุลาคม 2562
72562การจัดการโครงสร้างต้นทุนผลิตภัณฑ์ของฝากของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.2019 กันยายน 2562
82562Chromosomal characteristics of Taolor's stream frog (Limnonectes taylori) (Amphibia, Anura) from Thailand
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0019 สิงหาคม 2562
92562การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชูเกียรติ โพนแก้ว
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2012 กรกฎาคม 2562
102562The Development of international Trade Handbook of Privatization Tamirind Entrepreneurs
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
จินตรัตน์ แสงศิริ
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.404 กรกฎาคม 2562