การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12566การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจการจัดจำหน่ายและซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ของเครื่องและออนโทโลยี
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.801 เมษายน 2566
22566แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร ชูสาย
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มีนาคม 2566
32566ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกเสาวรสและสารสกัดจากเกล็ดปลาต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ศิวดล แจ่มจำรัส
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 มกราคม 2566
42566การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD CASTER เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นิตยา นาคอินทร์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มกราคม 2566
52565Design and Fabrication of Soil Sifter Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุษบากร คงเรือง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 ตุลาคม 2565
62565ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
พิมพ์พร เกษดี
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 กันยายน 2565
72565การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กันยายน 2565
82565ผลของการใช้น้ำไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 กันยายน 2565
92565ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กันยายน 2565
102565Comparative chromosomal mapping of repetitive DNA in four minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0019 กรกฎาคม 2565