การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12565การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2565
22565ซิ่นหัวแดงตีนก่าน : ที่มาและอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2565
32565การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สำราญ ท้าวเงิน
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 มกราคม 2565
42564ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าเขียนเทียนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นภาลัย บุญทิม
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 ตุลาคม 2564
52564การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม แรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ขวัญจิรา เจียนสกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 ตุลาคม 2564
62564On efficient matrix-free method via quasi-Newton approach for solving system of nonlinear equations
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ปักการะนัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.0010 กรกฎาคม 2564
72564นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2564
82564การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุพิชชา โชติกำจร
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 กรกฎาคม 2564
92564The Statistical Design for Monitoring Process Mean Based on Autocorrelated Data
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มิถุนายน 2564
102564แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมของปลาก้าง (Channa gachua) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 มิถุนายน 2564