การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12565ซิ่นหัวแดงตีนก่าน : ที่มาและอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.601 มกราคม 2565
22564การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม แรงบันดาลใจจากคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ขวัญจิรา เจียนสกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 ตุลาคม 2564
32564นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
แขก บุญมาทัน
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 กรกฎาคม 2564
42564แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมของปลาก้าง (Chana gachua) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 มิถุนายน 2564
52564การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
อนุวัติ คูณแก้ว
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 เมษายน 2564
62564สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2028 มกราคม 2564
72564การศึกษาวิธีการสกัด สารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกำลังช้างเผือก (Hiptage candicans Hook.f.)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุรางค์รัตน์ พันแสง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.2015 มกราคม 2564
82564การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
ปรมะ แก้วพวง
  [คณะครุศาสตร์]
0.601 มกราคม 2564
92564การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.601 มกราคม 2564
102564Characterization of Chromosomal and Repetitive Elements in the Genome of Rana nigrovittata (Anuran, Ranidae): Revealed by Classical and Molecular Techniques
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2564