การตีพิมพ์เผยแพร่

#ปีพ.ศ.ชื่อผลงานการตีพิมพ์ผู้นำเสนอผลงานคะแนนวันที่นำเสนอ
12566แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภาพร ชูสาย
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มีนาคม 2566
22566การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD CASTER เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
นิตยา นาคอินทร์
  [คณะครุศาสตร์]
0.801 มกราคม 2566
32565Design and Fabrication of Soil Sifter Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
บุษบากร คงเรือง
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.801 ตุลาคม 2565
42565การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล
  [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
0.601 กรกฎาคม 2565
52565ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีต่อการบริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  [กลุ่มสาขา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
  [คณะวิทยาการจัดการ]
0.801 เมษายน 2565
62565การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สนธยา วันชัย
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2019 มีนาคม 2565
72565การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ปิยพงศ์ บางใบ
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.2025 มกราคม 2565
82565ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการปรับตั้งค่าเครื่องหั่นใบตะใคร้ ด้วยเทคนิคออกแบบการทดลอง
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ยศวรรธน์ จันทนา
  [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
0.601 มกราคม 2565
92565รายงานครั้งแรกทางพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวใบไผ่แถบขาว (Danio albolineatus)
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สุมาลี พิมพันธุ์
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
0.601 มกราคม 2565
102565Halpern subgradient extragradient algorithm for solving quasimonotone variational inequality problems
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ณัฐพล ปักการะนัง
  [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
1.001 มกราคม 2565