รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
ISSN : 2229-2802
(บทความได้รับการคัดเลือกจากงานประชุมวิชาการฯ ตีพิมพ์ในวารสาร)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
11,104 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1