รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
นวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการดำเนิงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ISSN : 2286-6477
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1