รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟ (Coffea arabica) ในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารแก่นเกษตร
ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1 (2563)
27 - 28 มกราคม2563
ISSN : 0125-0485
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 มกราคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1